>

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REVAP ACCOUNTANTS B.V.
Versie januari 2010
 
 
A. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot hetverrichten van werk­zaamhe­den;
 2. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap handelend onder de naam Revap Accountants B.V., gevestigd te Best;
 3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en op­drachtnemer, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten;
 4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voor­gaan­de geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaam­heden zoals vermeld in de opdrachtbevesti­ging;
 5. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stuk­ken of gege­vens­dra­gers, alsmede alle in het kader van de uitvoe­ring van de opdracht door opdracht­nemer ver­vaar­digde goederen, waaronder stukken of gegevens­dra­gers.
 
B. TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden. Wijzi­gingen in deze voor­waarden dienen door opdracht­ne­mer uitdrukkelijk en schrif­telijk te worden bevestigd.
 2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met op­drachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, preva­leren de alge­mene voorwaarden van opdrachtnemer.
 
C.  TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand op een van de navolgende wijzen en
    tijdstippen:
 1. hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door opdrachtnemer gedaan aanbod door opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
 2. hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop opdrachtnemer de aan opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
 3. hetzij, indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of ander tijdstip tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht
    voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke op­dracht­nemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoe­ren van de verleende opdracht, tijdig in de gewens­te vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtgever is voorts gehouden opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht van belang is of kan zijn.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit de artikelen D1 en D2 niet nakomt en de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel D3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra (honorarium)kosten voor rekening van opdrachtgever.
 5. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter be­schikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

E. UITVOERING OPDRACHT
 1. Opdrachtnemer bepaalt door welke persoon of personen uit haar organisatie de opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtnemer bepaalt voorts de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk reke­ning houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoe­ring van de opdracht.
 2. Opdrachtnemer zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder ken­nis­geving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen opti­male uitvoering van de opdracht.
 4. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voorvloeit dat die termijnen een definitief (fataal) karakter hebben.
 5. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepas­selijke gedrags- en beroepsregels.
 6. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoe­ve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbeves­tiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de admini­stratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaam­heden in inciden­tele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen die­nen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer
 7. De uitvoering van de opdracht is niet - tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld - specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal op­drachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen
 
F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
 1. Opdrachtnemer is verplicht tot ge­heimhou­ding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheim­houding be­treft alle infor­ma­tie van ver­trouwelijke aard die hem door op­dracht­gever ter be­schik­king is gesteld en de door ver­werking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdrachtnemer een informa­tieplicht opleggen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermati­ge uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot indivi­du­e­le opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelij­kende doelein­den.
 3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 
G. INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtge­ver, voor­zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waar­on­der begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werk­wij­zen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openba­ren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die produc­ten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
 
H. OVERMACHT
 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daar­toe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onder­neming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeenge­komen wijze na te komen.
 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of ge­deelte­lijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtgever verplicht de daartoe strekkende facturen van opdrachtnemer te voldoen, met inachtneming van het in artikel J bepaalde.
 
I. HONORARIUM
 1. Het honorarium voor de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door opdrachtnemer gehanteerde uurtarief dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, en is exclusief omzetbelasting. Kosten zijn niet in het honorarium inbegrepen en worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussen­tijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijk­heid en bil­lijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 3. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uit­komst van de verleende opdracht en is ver­schuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van op­dracht­gever zijn verricht.
 4. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met ver­schot­ten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwar­taal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan op­drachtgever in rekening gebracht.
 
J. BETALING
 1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te ge­schie­den binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor­zover de be­ta­ling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op kor­ting of schuldvergelijking.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft be­taald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag op­drachtgever de wettelijke (handels) rente in rekening te bren­gen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onver­minderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitenge­rech­telijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van op­drachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtge­vers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke op­dracht­gevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de beta­ling van het factuur­bedrag. 
 
K. RECLAME
 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de ver­zenddatum van de stukken of informatie waar­over opdrachtgever reclameert, dan ­wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien op­drachtgever aan­toont dat hij het gebrek redelij­kerwijs niet eerder kon ontdekken, aan op­drachtne­mer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalings­ver­plichting van opdrachtgever niet op.
 3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld ver­vallen alle rechten van opdrachtgever terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen de in het eerste lid genoemde termijn had kunnen reclameren.
 
L. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen, die tot aansprakelijkheid leidt, zal de eventueel door opdrachtnemer aan opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding nimmer hoger zijn dan het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Indien opdrachtnemer geen aanspraak heeft op bedoelde verzekering, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal drie maal het bedrag van het honorarium, dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht (en door opdrachtgever is betaald) voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste twaalf maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht, tot een maximum van € 100.000,=. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
 2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 3. Op­drachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is ver­oor­zaakt doordat opdrachtgever hem niet tijdig de in artikel D bedoelde informatie heeft verschaft dan wel onjuiste of onvolledige infor­ma­tie heeft verstrekt.
 4. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtne­mer, is deze nimmer aansprakelijk, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdracht­ge­ver, opdrachtnemer of derden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden, bijvoorbeeld wegens schade die veroorzaakt is doordat op­drachtgever aan op­drachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft ver­strekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroor­zaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtne­mer. Het voor­gaande is evenwel niet van toepassing, indien en voor­zover de opdracht strekt tot onderzoek van een jaarrekening als bedoeld in artikel 393 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 
M. OPZEGGING
 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeen­komst opzeggen, met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand. Indien de overeenkomst eindigt voordat de op­dracht is voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid van toe­passing.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medege­deeld.
 3. Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij ei­sen.

N. VERVALTERMIJN

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel K is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel K.1. is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.
 
O. OPSCHORTINGSRECHT
 1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtin­gen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtge­ver volledig zijn voldaan.
 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrek­king tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen be­werking door opdrachtnemer hebben ondergaan.
 
P. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
 1. Op alle rechtsverhoudingen  tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Neder­lands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen op­dracht­gever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepas­sing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arron­dis­sement waarin opdrachtnemeris gevestigd , tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven
 3. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrecht­spraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitrage­commissie.
 
=======================================================================
 

Administratieve dienstverlening

Een overzichtelijke en actuele administratie is broodnodig om exact te weten hoe uw bedrijf er voor staat. Lees meer...

Accountancy

Een jaarrekening is een moment om u uit te leggen wat goed en wat minder goed is gedaan. Uiteraard houden we naast de jaarrekening ook tussentijds een vinger aan de pols. Lees meer...

Agrarisch

Wij kennen de agrarische sector als onze broekzak. Er is dan ook veel kennis rond agro in onze organisatie. Onze ervaren adviseurs en fiscalisten zijn afkomstig uit de agrarische sector. Lees meer

Salaris- en personeelsadministratie

Het is belangrijk om zorgvuldig en efficiënt om te gaan met uw personeelsadministratie. Lees meer...