Nieuws

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

Geplaatst op Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0100

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat
     Lees verder

Scholingsaftrek wordt subsidie

Geplaatst op Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0100

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans
     Lees verder

Wet arbeidsmarkt in balans

Geplaatst op Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0100

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen
     Lees verder

Datum einde arbeidscontract

Geplaatst op Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0100

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de
     Lees verder

Belastingdienst en AVG

Geplaatst op Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0100

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd
     Lees verder

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

Geplaatst op Thu, 06 Jun 2019 00:00:00 +0100

In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari
     Lees verder

Aanpassing bijstand voor ondernemers

Geplaatst op Thu, 06 Jun 2019 00:00:00 +0100

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt
     Lees verder

Lage arbeidsvergoeding echtgenote

Geplaatst op Thu, 06 Jun 2019 00:00:00 +0100

De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten laste
     Lees verder

Aansprakelijkheid ongeval werknemer

Geplaatst op Thu, 06 Jun 2019 00:00:00 +0100

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn
     Lees verder

Minimumloon juli 2019

Geplaatst op Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0100

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21
     Lees verder

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

Geplaatst op Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0100

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over
     Lees verder

Opzegverbod zwangerschap

Geplaatst op Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0100

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst
     Lees verder

Rendabel maken van vermogen

Geplaatst op Thu, 23 May 2019 00:00:00 +0100

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel
     Lees verder

Kamervragen belastingheffing van dga

Geplaatst op Thu, 23 May 2019 00:00:00 +0100

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch
     Lees verder

Heretikettering auto van de zaak

Geplaatst op Thu, 23 May 2019 00:00:00 +0100

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden
     Lees verder

Aftrek dieetkosten

Geplaatst op Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0100

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan
     Lees verder

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Geplaatst op Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0100

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen
     Lees verder

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

Geplaatst op Thu, 09 May 2019 00:00:00 +0100

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet
     Lees verder

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

Geplaatst op Thu, 09 May 2019 00:00:00 +0100

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese
     Lees verder

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

Geplaatst op Thu, 09 May 2019 00:00:00 +0100

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens
     Lees verder

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Welke bijdrage moet de werkgever leveren aan het verbetertraject van een werknemer voordat die werknemer kan worden ontslagen wegens disfunctioneren?

Voordat een werknemer kan worden ontslagen wegens disfunctioneren moet de werkgever aan de werknemer een serieuze en reële gelegenheid tot verbetering hebben geboden. Welke hulp, ondersteuning en...lees verder.

Werkgever moet stukken overleggen waarmee bedrijfstakpensioenfonds de verplichting tot aansluiting denkt te kunnen bewijzen

Een werkgever die de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds betwistte, kon niet volstaan met de stelling dat de bewijslast ter zake van de verplichte aansluiting bij het...lees verder.

Doorbetaling van 100% van het loon tijdens ziekte is geen verworven recht

Hoewel de werkneemster bij een eerdere periode van ziekte het loon volledig doorbetaald had gekregen, kon zij bij een volgend ziektegeval geen aanspraak maken op volledige doorbetaling van het loon...lees verder.

Op welke dag eindigt de arbeidsovereenkomst bij een opzegging “per de eerste dag van de maand”?

Een opzegging per de eerste dag van de maand maakt onvoldoende duidelijk of de laatste dag van de arbeidsovereenkomst de laatste dag van de voorgaande maand dan wel de eerste dag van de maand is. Die...lees verder.

Geen nieuwe bedongen arbeid en daarom ook geen nieuwe verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte

Het UWV had geoordeeld dat de aangepaste arbeid die een arbeidsongeschikte werknemer gedurende drie jaar verrichtte nieuwe bedongen arbeid was geworden. Bij een nieuwe uitval wegens ziekte zou daarom...lees verder.